Podmienky využívania služieb portálu NaPizzu.SME.sk

Prevádzkovateľ je spoločnosť Petit Press, a.s, so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 35 790 253, DIČ: 2020278766, IČ DPH: SK2020278766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2471/B, e-mail: info@napizzu.sk.

NaPizzu.SME.sk, Donáška.SME.sk a NaPizzu.sk (ďalej len NaPizzu.SME.sk) je internetový portál, ktorý umožňuje návštevníkom (ďalej ako Kupujúci) vyhľadať a objednať on-line jedlá z ponuky reštaurácií (ďalej ako Predávajúci) s donáškovou službou zverejnených na tomto portáli.

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu NaPizzu.SME.sk, predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Predávajúcich zverejnených na portáli NaPizzu.SME.sk.

Predávajúci je prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál, zverejnený na portáli NaPizzu.SME.sk.

Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Kupujúci odosiela z NaPizzu.SME.sk Predávajúcemu spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Kupujúceho, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Kupujúceho. Zmluva sa na základe objednávky uzatvára v slovenskom jazyku.

 

Podmienky používania

Portál NaPizzu.SME.sk umožňuje návštevníkom (ďalej ako Kupujúci) vyhľadať reštauračné zariadenia s donáškovou službou (ďalej ako Predávajúci), z ktorých je následne možné objednať tovar a služby formou donášky do domu.

Prevádzkovateľ prostredníctvom služieb Portálu vystupuje ako sprostredkovateľ objednávky medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za cenu, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov a služieb.

Kupujúci je povinný uviesť pravdivé osobné a kontaktné údaje, nevyhnutné k uskutočneniu obchodu s Predávajúcim. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené Kupujúcemu, Predávajúcemu alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.

Kupujúci si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Predávajúcich zverejnených na portáli NaPizzu.SME.sk.

Kupujúci vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho uzatvára s Predávajúcim platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať jedlo a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí objednávky, v prípade on-line platby po jeho objednaní. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Objednať“ nie je možné.

Kupujúci vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony. Na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho Prevádzkovateľom a Predávajúcim sa vzťahuje ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah osobných údajov je daný povinným obsahom Objednávky (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne aj údaje pre platobný styk), potrebnom za účelom plnenia povinností Prevádzkovateľa a Predávajúceho zo zmluvy. Údaje budú spracovávané Prevádzkovateľom a Predávajúcim v podobe, v akej im budú poskytnuté. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spracúvať údaje Kupujúceho za účelom nevyhnutnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Na nakladanie s osobnými údajmi sa ďalej vzťahujú Všeobecné zásady nakladania s osobnými údajmi, s ktorými je Kupujúci povinný sa oboznámiť pred odoslaním Objedávky sa nachádzajú sa na adrese http://www.sme.sk/c/7076706/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov.html

V prípade, že si Kupujúci želá prijímať od Prevádzkovateľa informácie o jeho ďalších produktoch a novinkách, môže zakliknúť pri odosielaní Objednávky Súhlas so zasielaním reklamných informácií, čím zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, poštou alebo telefonicky.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Kupujúcim, Predávajúcim alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by Kupujúcim, Predávajúcim alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Kupujúcich a Predávajúcich, ani za spôsob, akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Kupujúcimi, Predávajúcimi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Portálu venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb Portálu mohli vzniknúť Kupujúcim, Predávajúcim alebo tretím osobám. 

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Predávajúcich alebo Kupujúcich a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu upravovať alebo inovovať. 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie verejne prístupných osobných dát Predávajúcich, alebo osobných dát Kupujúcich a Predávajúcich získaných nelegálnym preniknutím do systému Portálu treťou osobou. Prevádzkovateľ prehlasuje, že vynaloží maximálne úsilie na zamedzenie takéhoto nelegálneho prieniku. Kupujúci aj Predávajúci súhlasia s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

 

Platba

Akákoľvek zmluva o Dodaní jedla uzavretá prostredníctvom portálu NaPizzu.SME.sk je uzavretá medzi vami a Predávajúcim; v súvislosti s dodaním tovaru alebo služieb nie je uzavretá žiadna zmluva medzi vami a spoločnosťou Petit Press, a.s. Zaväzujete sa venovať náležitú pozornosť uvedeniu vašich údajov a zaručujete, že vami uvedené údaje sú v okamihu vykonania objednávky správne a aktuálne. Ďalej zaručujete, že ste vlastníkom kreditnej alebo debetnej karty, prostredníctvom ktorej platbu vykonávate, a zaručujete, že disponujete dostatočnými platobnými prostriedkami na uskutočnenie platby, alebo sa zaväzujete, že Objednávku zaplatíte pri prevzatí tovaru od Predávajúceho.

Všetky ceny uvedené na NaPizzu.SME.sk sú v momente zverejnenia správne; vyhradzujeme si však právo tieto ceny v budúcnosti zmeniť. Ceny sú uvádzané vrátane všetkých príslušných daní z predaja a poplatkov za dodanie.

Všetky ceny dodania jedla uvedené na NaPizzu.SME.sk zodpovedajú aktuálnym cenám Predávajúceho. Venujeme starostlivosť ich aktualizácii. V prípade, že uvedené ceny nie sú správne a Predávajúci nás o tom bezprostredne po zaslaní objednávky informuje, kontaktujeme vás a o cenovom rozdiele vás informujeme - následne sa môžete rozhodnúť, či objednávku zrušíte.

Celková cena za Objednávku, vrátane poplatkov za dodanie a ďalších poplatkov, sa Vám zobrazí v okamihu uskutočnenia objednávky. Je nutné uhradiť všetok objednaný resp. dodaný tovar a poskytnuté služby. Platbu je nutné vykonať v hotovosti alebo, pokiaľ to konkrétny Predávajúci umožňuje, prostredníctvom on-line platby, tj. prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty.

Pokiaľ sa rozhodnete vykonať platbu on-line, ste povinný objednávku uhradiť pred dodaním. Za účelom zaistenia bezpečného nakupovania prostredníctvom internetu budú údaje o vašej debetnej/kreditnej karte zabezpečené konkrétnou bankou, prostredníctvom ktorej platbu vykonáte, aby sa zabránilo ich získaniu treťou stranou.

V rámci procesu objednávania je potrebné venovať pozornosť dodacím lehotám, nakoľko sú uvedené len približne. Tovar bude zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávke v rámci územia Slovenskej republiky.

Znenie vašej objednávky vám odošleme bezodkladne na vašu e-mailovú adresu. Pokiaľ Tovar nebol dodaný v odhadovanom termíne, o ktorom sme vás informovali, kontaktujte prosím najprv Predajcu. Taktiež sa môžete obrátiť priamo na nás, a to prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, a my sa pokúsime zaistiť, aby Vám bola objednávka doručená čo najrýchlejšie.

V prípade oneskoreného dodania nevzniká nárok na vrátenie poplatku za dodanie zo strany prevádzkovateľa NaPizzu.SME.sk.

Pokiaľ dodanie jedla a/alebo tovaru neprijmete v okamihu, kedy je pripravené na dodanie, alebo ho my nie sme schopní dodať v stanovenom čase v dôsledku toho, že ste neposkytli správne údaje alebo súčinnosť, je tento tovar považovaný za dodaný a všetky riziká a zodpovednosť vo vzťahu k takému tovaru prechádzajú na vás. Všetko uskladnenie, poistenie a ďalšie náklady, ktoré nám v dôsledku nemožnosti dodania vzniknú, vám budú vyúčtované a ste povinní nám ich v plnej výške nahradiť.

 

Predávajúci zaisťujú že:

- vám dodajú produkt na miesto dodania stanovené v objednávke; Dodanie sa uskutočňuje iba v rámci územia Slovenskej republiky.

- vám dodajú jedlo v termíne potvrdenom Predávajúcim

- vás informujú v prípade, že pravdepodobne nebude možné splniť požadovaný termín dodania

Vezmite prosím na vedomie, že dodanie do určitých oblastí nemusí byť zo strany Predávajúceho možné. Pokiaľ sa o takýto prípad jedná, Predávajúci alebo my vás budeme kontaktovať pri vykonaní objednávky za účelom zjednania zrušenia objednávky alebo dodania na inú dodaciu adresu.

Pokiaľ sa rozhodnete svoju objednávku zrušiť, ste o tom povinný okamžite, najlepšie telefonicky, informovať Predávajúceho, a to s uvedením mena a predmetu objednávky. Pokiaľ Predávajúci zrušenie vašej objednávky príjme, neuplatnia sa žiadne poplatky za zrušenie. Pokiaľ Predávajúci zrušenie odmietne prijať, napr. preto, že Dodanie jedla je už pripravené a/alebo sa pracovníci, ktorí budú jedlo dodávať, už vydali na cestu, nie je objednávku možné zrušiť. Nie sme schopní vám vrátiť cenu objednávky, ktorá už bola zaslaná.

Pokiaľ bolo zrušenie vykonané včas a Predávajúci vaše zrušenie prijal, cenu vám v plnej výške nahradíme alebo vám vrátime finančné prostriedky na vašu debetnú alebo kreditnú kartu, a to do 14 dní.

Za mimoriadnej situácie, kedy Predávajúci dodá nesprávny produkt, máte právo neprevziať nesprávny produkt, pričom cena nedodaného produktu vám bude v plnej výške vrátená. Pokiaľ Predávajúci vykoná iba čiastočné dodanie (napr. niektoré produkty nie sú k dispozícii), informujú vás o tom jeho pracovníci a navrhnú vhodnú náhradu chýbajúcich položiek. Za nesprávnu alebo čiastočnú dodávku nenesieme žiadnu zodpovednosť. Tento problém je potrebné riešiť priamo s Predávajúcim.

Vo všetkých prípadoch, kedy od vás pre účely dodania jedla, tovarov alebo služieb vyžadujeme poskytnutie informácií, ste povinný poskytnúť informácie správne a úplne.

Na spracúvanie vašich osobných údajov nami a Predávajúcim sa vzťahuje ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah osobných údajov je daný povinným obsahom Objednávky (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne aj údaje pre platobný styk), potrebnom za účelom plnenia povinností našich a Predávajúceho zo zmluvy. Údaje budú spracovávané nami a Predávajúcim v podobe, v akej nám budú poskytnuté. Vyhradzujeme si právo spracúvať vaše údaje za účelom nevyhnutnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Na nakladanie s osobnými údajmi sa ďalej vzťahujú Všeobecné zásady nakladania s osobnými údajmi, s ktorými ste povinný sa oboznámiť pred odoslaním Objednávky a nachádzajú sa na adrese http://www.sme.sk/c/7076706/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov.html

Objednávateľ týmto poskytuje Sprostredkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu, uchovávaniu a spracovaniu osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľovi poskytne na marketingové účely, resp. aktivity Sprostredkovateľa. Tento súhlas udeľuje vo vzťahu ku kontaktným údajom v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo. Objednávateľ môže tento súhlas neudeliť zaškrtnutím príslušného políčka na konci týchto VOP. Súhlas s použitím údajov na marketingové účely Sprostredkovateľa môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať.

Vaše sťažnosti berieme veľmi vážne a dôraz na zákazníkov je ústredným bodom všetkých našich procesov. Naším cieľom je reagovať na všetky vaše sťažnosti do 5 pracovných dní. Všetky vaše sťažnosti nám prosím zasielajte na mailovú adresu info@napizzu.sk.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva objednávateľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže objednávateľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Venujeme veľkú starostlivosť tomu, aby boli všetky uvedené informácie na našich stránkach správne a bez chýb. Pokiaľ k niečomu takému dôjde, ospravedlňujeme sa za všetky chyby alebo nedostatky, ku ktorým môže na našich stránkach dôjsť. Nemôžeme zaručiť, že použitie tejto stránky bude bez chýb a bude zodpovedať svojmu účelu. Spravíme maximum pre to, aby sme chyby účinne a včas odstránili. Súčasne nemôžeme zaistiť, že stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, nie je napadnutý vírusmi a je bez závad a plne funkčný, správny a stránka je spoľahlivá; v tomto smere výslovne ani konkludentne nič negarantujeme vo vzťahu k vhodnosti na daný účel alebo presnosti.

Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok beriete na vedomie a akceptujete prípadné riziká vyplývajúce z toho, že ste použili informácie tretej strany alebo internetovú stránku tretej strany alebo v súvislosti s tým, že ste požili jedlá alebo nápoje Predávajúceho. Vzhľadom na to, že sme len sprostredkovateľom dodania jedla, tovaru alebo služieb a nie vašim konečným zmluvným partnerom, nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu, čo beriete na vedomie a akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok s tým vyjadrujete svoj súhlas.

Produkty, ktoré predávame, sú určené výhradne pre súkromné domáce a spotrebiteľské využitie. NaPizzu.SME.sk preto nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame straty, následné straty, stratu údajov, stratu príjmu alebo zisku, stratu spôsobenú škodou na majetku a/alebo stratu spôsobenú nárokmi tretích strán vyplývajúcimi z použitia tejto stránky alebo v súvislosti s akýmkoľvek prostredníctvom nás zakúpeným tovarom alebo službami.

Sme oprávnení kedykoľvek uzavrieť subdodávateľskú zmluvu pre ktorúkoľvek oblasť alebo oblasti tovarov alebo služieb, ktoré vám poskytujeme, a sme oprávnení postúpiť niektoré naše práva podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. S akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujete svoj súhlas.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v tomto znení účinné odo dňa jeho zverejnenia na stránke NaPizzu.SME.sk, t.j. od 1.4.2014. Tieto Všeobecné obchodné podmienky môžeme kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene Vás budeme informovať vždy vopred na NaPizzu.SME.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (a všetky mimozmluvné povinnosti z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace) sa riadia a sú napísané podľa slovenského právneho poriadku. Obe strany týmto uznávajú nevýlučnú právomoc a príslušnosť slovenských súdov. Všetky jednania, korešpondencia a kontakt sa budú odohrávať alebo budú uskutočňované v slovenskom jazyku.